KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Digital fagdag | Miljømedisin

Helse og forurenset grunn

Over hele Norge finnes jord og grunnmasser som inneholder for høye konsentrasjoner av miljøgifter. Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Skrevet av
maren
29. april 2021

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Miljømedisinsk fagdag ønsker å sette fokus på aktuelle problemstillinger og bidra med forslag til løsninger. Dette er den første fagdagen i en rekke av flere, og vi setter fokus på forurenset grunn.


Program

09:00

Velkommen

09:10

Hva er forurenset grunn?

Kort introduksjon til dagens tema.

09:30

Hvordan måles forurensning?

Prøvetaking – teori og praksis

10:00

Risikovurdering av helseeffekter ved forurenset grunn

Sverige har lang erfaring med og gode systemer for vurdering av risiko, eksponering og spredning. Martin vil dele litt om hvordan de jobber i Sverige og hvilket hensyn som må tas.

Medisinsk risikovurdering tar utgangspunkt i beregnet eksponering i forurenset grunn. Vurderingen skal ta hensyn til eksponeringsveier, hvor farlig innholdet i grunnen er, om eksponeringen kan forårsake akutte eller kroniske effekter om om det finnes utsatte grupper.

v/ Martin Tondel

10:45

Hvordan kommunisere risiko til befolkningen?

Hvordan vi kommuniserer kan bidra til å redusere fare og øke trygghet. Men gjøres det feil kan det skape kaos. Martin snakker om grunnleggende begrep rundt opplevelse av risiko ut ifra indignationsmodellen, og gir råd for hvordan man kan utforme en god plan for risikokommunikasjon.

v/ Martin Tondel

11:30

Pause

12:15

Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?

Toksiske effekter av klimaendringer.

v/ Torunn G. Hønsi

12:45

Vurdering av helserisiko i praksis

Når forurenset grunn oppdages, hva skjer da? Hvem vurderer om dette er helsefarlig? Hvordan fungerer dette i praksis, og hvem er ansvarlig for hva? Gjennom praktiske eksempler fra kommuner i Norge og nasjonale myndigheter vil vi forsøke å finne svar på noen av disse spørsmålene.

14:30

Diskusjon og spørsmål

Hvordan og hvem vurderer og håndterer helserisiko ved forurenset grunn i Norge? Hvorfor trenger vi denne debatten?

Foredragsholdere og publikum inviteres til å stille spørsmål.

15:00

Slutt


Om foredragsholderne

Martin Tondel

Spesialist arbeids- og miljømedisin ved Uppsala universitetssykehus, Sverige.

Martin jobber med og underviser i risikokommunikasjon, miljøfølsomhet, inneklima, luftforurensning, forurenset grunn, støy og klimaendringer.

Torunn G. Hønsi

PhD Økotoksilogi, forsker ved Vestlandsforskning.

Påmelding

Arrangementet blir digitalt. Påmelding åpner i begynnelsen av mai.

Om arrangørene

Miljømedisinsk fagdag er et samarbeid mellom Kompetansesenter for miljø og helse og samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak.

Kontakt oss på e-post: maren@miljooghelse.no