Miljømedisin og det grønne skifte

Publisert 28. februar, 2024 av maren

-Kompetansesenter for miljø og helse ser behov for en samlet plan og strategi, som påser at Norge er rustet til å håndtere helseutfallene som følge av klimaendringer og fremtidige miljøutfordringer, sier styreleder Geir Riise og daglig leder Maren Anne Røed i statsbudsjetthøring i Stortinget 28.oktober.

Geir Riise (styreleder, KMH), Maren Anne Røed (daglig leder, KMH) og Anne Kristin Møller Fell (Overlege ved arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark) belyste behovet for en styrking av miljømedisinsk kompetanse i Norge.

Kompetansesenter miljø og helse deltok denne uken på statsbudsjetthøringer hos Helse- og omsorgskomiteen og Energi- og miljøkomiteen, med et budskap om at miljømedisinsk kompetanse kan bli avgjørende for å forebygge og behandle helseutfall av fremtidige klima- og miljøpåvirkninger på en god måte.

Klimaendringer gir store helseutfordringer, men helse er også en viktig del av løsningen. Positive helseeffekter er en viktig motivasjon for videre klimaarbeid. Om kort tid arrangeres klimatoppmøte i Glasgow, COP26, der er helse utvalgt som spesielt viktig tema. -KMH ser behov for en samlet plan og strategi, som påser at Norge er rustet til å håndtere helseutfallene som følge av klimaendringer og fremtidige miljøutfordringer. KMH og det miljømedisinske kompetansenettverket vil bidra inn i dette arbeidet.

Miljømedisin er en fagdisiplin som handler om forholdet mellom faktorer i omgivelsesmiljøet og hvordan disse påvirker menneskers helse. Per i dag finnes det ikke et koordinert, landsdekkende miljømedisinsk fagmiljø i Norge, og det er utfordrende å si noe konkret om status for miljømedisinsk forebygging, behandling og forskning. Det foreslås derfor å starte med å utarbeide en plan, der behov, innsatsområder og eksisterende kompetanse identifiseres.

KMH sitt arbeid ble nevnt i statsbudsjettet 2019, men har falt bort i ettertid. Med et stadig økende fokus på klima, miljø og helse, håper vi å kunne lese mer om dette i de nye stortingskomiteenes proposisjon til årets statsbudsjett.

Komiteen har merket seg initiativet som Telemark fylkeskommune og kommunene i Grenland har tatt for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse. Komiteen er positiv til initiativet, og ser at prosjektet adresserer en rekke utfordringer med koordinering av tilbudet innen miljø og helse. Prosjektet har en målsetting om å være et samlende og tverrfaglig nettverk, som bidrar til forskning, forebygging og nyskaping på et viktig område.

Merknad i statsbudsjettet 2019.

KMH har signert en intensjonsavtale med samtlige av de arbeids- og miljømedisinske avdelingene i Norge, som er lokalisert i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Skien. Sammen har vi ambisjoner om å løfte frem potensiale som ligger i miljømedisinsk kompetanse inn i det grønne skifte. En økt satsing på miljømedisin i Norge, vil være et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Les hele innspillet til komiteene her.