KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Miljøgifter i hverdagen

Produkter vi bruker og omgir oss med til daglig kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det jobbes hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet, og med å forby de farligste stoffene. Dette arbeidet krever tid og ressurser.

Skrevet av
admin
02. september 2019

Mennesker kan bli utsatt for miljøgifter gjennom blant annet mat, luft, drikkevann og forbrukerprodukter. Mat er en hovedkilde til mange miljøgifter. Mengden av en del av de kjente og tungt nedbrytbare stoffer i mennesker og miljø er siden 1970-tallet betydelig redusert som følge av tiltak. Det finnes likevel flere tusen stoffer med særlig problematiske og helseskadelige egenskaper som omsettes også i Norge. For de fleste av disse har vi dessverre ikke nok kunnskap til å kunne tallfeste mulige helseskader.

Mer informasjon om temaet:
Miljøstatus
Folkehelserapporten
Grunnforurensing
Forurenset sjøbunn
Informasjon om spesifikke kjemikalier