Digital fagdag | Miljømedisin

Publisert 29. april, 2021 av maren

Helse og forurenset grunn

Over hele Norge finnes jord og grunnmasser som inneholder for høye konsentrasjoner av miljøgifter. Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Miljømedisinsk fagdag ønsker å sette fokus på aktuelle problemstillinger og bidra med forslag til løsninger. Dette er den første fagdagen i en rekke av flere, og vi setter fokus på forurenset grunn.

Se opptak av sendingen her

 

 

Program

09:00 – Velkommen

v / Kari Merete Dalen (Sykehuset Telemark) og Maren Anne Røed (Kompetansesenter miljø og helse).

09:05 – Hva er forurenset grunn?

Norge har nærmere 10 000 registrerte lokaliteter med forurenset grunn og deponier. I tillegg kommer en høyt antall som ikke er registrerte. Dette er lokaliteter som har forurensning i grunnen som kan medføre en risiko for miljø og helse. Foredraget belyser hva forurenset grunn er og hvorfor dette er et problem.

v / Gudny Okkenhaug, Norges geotekniske institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

09:30 – Hvordan måles forurensning?

Ved mistanke eller spørsmål om forurenset grunn må det måles. Vi skal få høre om metoder for prøvetaking av jord, og praktiske eksempler fra ulike oppdrag. Karin vil fortelle om hvordan feltanalyser og laboratorieanalyser blir gjennomført.

v/ Karin Pehrson, Multiconsult.

10:00 – Risikovurdering av helseeffekter ved forurenset grunn

Sverige har lang erfaring med og gode systemer for vurdering av risiko, eksponering og spredning. Martin vil dele litt om hvordan de jobber i Sverige og hvilket hensyn som må tas.

Medisinsk risikovurdering tar utgangspunkt i beregnet eksponering i forurenset grunn. Vurderingen skal ta hensyn til eksponeringsveier, hvor farlig innholdet i grunnen er, om eksponeringen kan forårsake akutte eller kroniske effekter om om det finnes utsatte grupper.

v/ Martin Tondel, Uppsala universitetssykehus, Sverige.

10:45 – Hvordan kommunisere risiko til befolkningen?

Hvordan vi kommuniserer kan bidra til å redusere fare og øke trygghet. Men gjøres det feil kan det skape kaos. Martin snakker om grunnleggende begrep rundt opplevelse av risiko ut ifra indignationsmodellen, og gir råd for hvordan man kan utforme en god plan for risikokommunikasjon.

v/ Martin Tondel, Uppsala universitetssykehus, Sverige.

11:30 – Pause

12:15 – Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?

Hva vet man om hvordan klimaendringer påvirker utslipp og giftighet av miljøgifter fra forurenset grunn? Hvilke potensielle helse- og miljøeffekter kan dette gi. Torunn vil fortelle om forskningsprosjektet, Vannklimrisk, som ser på hvordan samordning av forvaltningsoppgaver innen forurensning, klimatilpasning og vannforvaltning mellom kommuner, Statsforvalteren og fylkeskommunen kan øke kunnskap om miljøgifter.

v/ Torunn G. Hønsi, Vestlandsforskning.

Fra 12:45 – Vurdering av helserisiko i praksis

Når forurenset grunn oppdages, hva skjer da? Hvem vurderer om dette er helsefarlig? Hvordan fungerer dette i praksis, og hvordan organiseres arbeidet? Gjennom praktiske eksempler fra kommuner i Norge og nasjonale myndigheter vil vi forsøke å finne svar på noen av disse spørsmålene.

12:45 – Blyforurenset grunn i turomåde i Tromsø

v/ Marit Nøst Hegseth, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

  • Et eksempel på hvordan miljømedisinske problemstillinger blir håndtert ved arbeids- og miljømedisinsk avdeling i Tromsø.

 

13:20 – Nedlagte avfallsdeponier, boliger og helse

v/ Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet.

  • Hva vet vi om helserisiko ved å bo på eller nær nedlagte avfallsdeponier? Hvilke eksponeringer kan forekomme, og hvilken helserisiko representerer det? Hva tenker folkehelseinstituttet om problematikken?

 

13: 55 – Hvordan organiseres miljømedisin i Sverige?

v/ Martin Tondel, Uppsala universitetssykehus, Sverige.

  • Sverige har et godt utviklet fagmiljø innen miljømedisin, vi får høre mer om hvordan de jobber i Sverige og mer spesifikt fra arbeids- og miljømedisinsk avdeling i Uppsala.

14:30 – Diskusjon og spørsmål

Hvordan og hvem vurderer og håndterer helserisiko ved forurenset grunn i Norge?

Foredragsholdere og publikum inviteres til å stille spørsmål.

15:00

Slutt


Om foredragsholderne

Martin Tondel

Spesialist arbeids- og miljømedisin ved Uppsala universitetssykehus, Sverige.

Martin har en imponerende kompetanse innen miljømedisin. Til daglig jobber han med utvikling av den miljømedisinske virksomheten ved sykehuset.

Han er ansvarlig for undervisningen i arbeids-og miljømedisin i Uppsala og underviser i risikokommunikasjon, miljøfølsomhet, inneklima, luftforurensning, forurenset grunn, støy og klimaendringer. Martin har også bred erfaring som forsker.

Torunn G. Hønsi

PhD Økotoksikologi, forsker ved Vestlandsforskning.

Torunn er en engasjert forsker på bærekraftig bruk av ressurser og avfall og hvordan samfunnet kan håndtere og tilpasse seg konsekvenser av klimaendringer og naturskadehendelser. – Spesielt hvordan vi kan motvirke økt utslipp og giftighet av miljøgifter i et endret klima.

Johan Øvrevik

PhD Toksikologi, Folkehelseinstituttet.

Fagdirektør for forskning ved Område for smittevern miljø og helse, og tidligere leder for Luft og støy, ved Folkehelseinstituttet.

Professor i humantoksikologi ved Universitetet i Oslo.

Johan har lang erfaring med forskning og rådgivning knyttet til luftforurensning i inne og utemiljøer.

 

Marit Nøst Hegseth

PhD Toksikolog/Yrkeshygieniker, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Marit har en doktorgrad i miljøtoksikologi. Ved sykehuset jobber hun med ulike yrkes- og miljøhygieniske spørsmål, og fordeler tiden mellom forskning, pasientsaker, rådgiving og undervisning.

Foredraget handler om helserisikovurdering i saker med forurenset jord i Tromsøområdet; Eksempler på hvordan arbeids- og miljømedisinske sykehusavdelinger kan bistå i miljømedisinske saker.

Karin Pehrson

Miljøgeolog ved Multiconsult.

Karin har bred kompetanse som omfatter alle faser av miljøtekniske grunnundersøkelser, fra planlegging, gjennomføring og oppfølging, samt kontakt med forurensningsmyndighetene.

Hun har lang erfaring som rådgiver innen forurenset grunn og grunnvann i Norge, Sverige, New Zealand og Australia.

Gudny Okkenhaug

Seniorspesialist ved Norges geotekniske institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Gudny Okkenhaug er seniorspesialist innenfor fagområdene deponier, avfall og gruver under markedsområde Geomiljø. Hun har en PhD i miljøgeokjemi fra NMBU og bred erfaring fra miljøgeoteknisk rådgivning og forskning. I deltidsstilling som første­amanuensis II ved institutt for Miljøvitenskap ved NMBU underviser hun i miljø­geokjemi knyttet til jord, grunnvann og avfall.

Om arrangørene

Miljømedisinsk fagdag er et samarbeid mellom Kompetansesenter for miljø og helse og samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak.

Kontakt oss på e-post: maren@miljooghelse.no