KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Digital fagdag | Miljømedisin

Helse og forurenset grunn

Over hele Norge finnes jord og grunnmasser som inneholder for høye konsentrasjoner av miljøgifter. Miljødirektoratet har registrert 8300 lokaliteter med mistanke om eller påvist grunnforurensning. Dette kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Fagdagen skal bidra til økt forståelse for hvordan risikoen håndteres og hvem som er ansvarlig.

Skrevet av
maren
29. april 2021

Miljømedisin er fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Fagmiljøet bidrar med viktig kunnskap for nasjonalt og lokalt folkehelse- og beredskapsarbeidet. Globale endringer gjør fagområdet mer aktuelt enn noen gang.

Miljømedisinsk fagdag ønsker å sette fokus på aktuelle problemstillinger og bidra med forslag til løsninger. Dette er den første fagdagen i en rekke av flere, og vi setter fokus på forurenset grunn.


Program

09:00

Velkommen

09:10

Hva er forurenset grunn?

Kort introduksjon til dagens tema.

09:30

Hvordan måles forurensning?

Prøvetaking – teori og praksis

10:00

Risikovurdering av helseeffekter ved forurenset grunn

Sverige har lang erfaring med og gode systemer for vurdering av risiko, eksponering og spredning. Martin vil dele litt om hvordan de jobber i Sverige og hvilket hensyn som må tas.

Medisinsk risikovurdering tar utgangspunkt i beregnet eksponering i forurenset grunn. Vurderingen skal ta hensyn til eksponeringsveier, hvor farlig innholdet i grunnen er, om eksponeringen kan forårsake akutte eller kroniske effekter om om det finnes utsatte grupper.

v/ Martin Tondel

10:45

Hvordan kommunisere risiko til befolkningen?

Hvordan vi kommuniserer kan bidra til å redusere fare og øke trygghet. Men gjøres det feil kan det skape kaos. Martin snakker om grunnleggende begrep rundt opplevelse av risiko ut ifra indignationsmodellen, og gir råd for hvordan man kan utforme en god plan for risikokommunikasjon.

v/ Martin Tondel

11:30

Pause

12:15

Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?

Toksiske effekter av klimaendringer.

v/ Torunn G. Hønsi

12:45

Vurdering av helserisiko i praksis

Når forurenset grunn oppdages, hva skjer da? Hvem vurderer om dette er helsefarlig? Hvordan fungerer dette i praksis, og hvem er ansvarlig for hva? Gjennom praktiske eksempler fra kommuner i Norge og nasjonale myndigheter vil vi forsøke å finne svar på noen av disse spørsmålene.

14:30

Diskusjon og spørsmål

Hvordan og hvem vurderer og håndterer helserisiko ved forurenset grunn i Norge? Hvorfor trenger vi denne debatten?

Foredragsholdere og publikum inviteres til å stille spørsmål.

15:00

Slutt


Om foredragsholderne

Martin Tondel

Spesialist arbeids- og miljømedisin ved Uppsala universitetssykehus, Sverige.

Martin jobber med og underviser i risikokommunikasjon, miljøfølsomhet, inneklima, luftforurensning, forurenset grunn, støy og klimaendringer.

Torunn G. Hønsi

PhD Økotoksilogi, forsker ved Vestlandsforskning.

Påmelding

Arrangementet blir digitalt. Påmelding åpner i begynnelsen av mai.

Om arrangørene

Miljømedisinsk fagdag er et samarbeid mellom Kompetansesenter for miljø og helse og samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved norske helseforetak.

Kontakt oss på e-post: maren@miljooghelse.no

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Se hele debatten i opptak her

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.


Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?


Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?


11:00 Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 Slutt


Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt 

Miljøgifter i hverdagen

Produkter vi bruker og omgir oss med til daglig kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det jobbes hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet, og med å forby de farligste stoffene. Dette arbeidet krever tid og ressurser.

Skrevet av
admin
02. september 2019

Mennesker kan bli utsatt for miljøgifter gjennom blant annet mat, luft, drikkevann og forbrukerprodukter. Mat er en hovedkilde til mange miljøgifter. Mengden av en del av de kjente og tungt nedbrytbare stoffer i mennesker og miljø er siden 1970-tallet betydelig redusert som følge av tiltak. Det finnes likevel flere tusen stoffer med særlig problematiske og helseskadelige egenskaper som omsettes også i Norge. For de fleste av disse har vi dessverre ikke nok kunnskap til å kunne tallfeste mulige helseskader.

Mer informasjon om temaet:
Miljøstatus
Folkehelserapporten
Grunnforurensing
Forurenset sjøbunn
Informasjon om spesifikke kjemikalier