KMH Kompetansesenter for miljø og helse

Debatt // Helseperspektiv på det grønne skifte

Kompetansesenter Miljø og Helse AS inviterer politikere og fagmiljø til debatt for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte. Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen. Christian Strand skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Se hele debatten i opptak her

PROGRAM:

09:30
Registrering og kaffe

10:00
Velkommen
Christian Strand, debattleder.

Åpning
Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.


Engasjerte miljø- og helse politikere er klare til debatt:

– Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.

– Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.

– Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

Helseberedskap ved miljøhendelser m/innleding fra Jartrud Wigen Skjervdal, Folkehelseinstituttet. Beredskap koster, men gevinstene er større. Hva må til for å lykkes med helseberedskap ved miljøhendelser?


Helsegevinster ved det grønne skifte, m/innledning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet oppsummerer resultater fra rapporten Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter.
Hvilke helsegevinster ligger i det grønne skifte? Hva kreves og hvem har ansvar for at omstillingen ivaretar det store helsepotensialet?


11:00 Lunsj fra Ælvespeilet

12:00 Slutt


Programmet blir streamet, og vi oppfordrer alle som ikke har mulighet til å delta fysisk til å melde seg på digitalt 

Luftforurensing er den største miljøutfordringen i Norge

På tross av nedgang i mange typer luftforurensing de siste tiårene estimerer WHO at utendørs luftforurensing fortsatt er en vesentlig årsak til ca 1150 dødsfall årlig i Norge. Luftforurensning kan føre til eller forverre luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Skrevet av
admin
03. september 2019

Luftkvaliteten i Norge er generelt sett bedre i dag enn før årtusenskiftet. Det siste tiåret har nivået av luftforurensing i Norge vært forholdsvis stabilt, mens det for svevestøv har det vært en svak nedgang. Nivået av luftforurensing i Norge er omtrent som i andre skandinaviske land, men lavere enn i Sør-Europa.

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre viktige kilder er vedfyring i boliger og lokal industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje/kull i andre europeiske land bidrar også. For å kunne redusere lokal luftforurensing er det særlig viktig å sette inn tiltak mot trafikk og vedfyring.

Noen linker til mer informasjon:
Varsel for luftkvalitet
Luftkvalitet.info
Folkehelserapporten
Miljøstatus
Folkehelseinstituttet (FHI)
Norsk institutt for luftforskning (NILU) 
Norges astma og allergi forbund (NAAF)
WHO